Kontaktujte nás

Zákaznícky servis

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa liečivých prípravkov Nurofen či iných liečivých prípravkov spoločnosti Reckitt Benckiser, kontaktujte nás na adrese:

 

Reckitt Benckiser Czech Republic, spol.s r.o.

Vinohradská 151

Atrium Flóra

130 00 Praha 3 - Žižkov

Česká republika

Tel: +420 277 110 141

E-mail: info.lek@rb.com

 

 

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

 

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

 

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

 

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov Reckitt Benkiser nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: info.lek@rb.com alebo telefonicky: +420 277 110 141.

Osobné údaje
Kontaktné údaje

Informácie o správe