Všeobecné podmienky

DÔLEŽITÉ PRÁVNE UPOZORNENIE

POZOR Prístup na a používanie tejto lokality a všetkých lokalít spoločnosti Reckitt Benckiser (ďalej len „lokalita/lokality“) sú predmetom nasledovných všeobecných podmienok a všetkých platných zákonov. Zobrazením tejto lokality vyjadrujete súhlas s podmienkami; ak s podmienkami nesúhlasíte, nezobrazujte túto lokalitu. Naše lokality môžu obsahovať ďalšie všeobecné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto lokalít. V prípade, že existuje nejaký rozpor medzi tu uvedenými všeobecnými podmienkami a dodatočnými podmienkami na niektorej z našich lokalít, potom tu uvedené podmienky majú prednosť. Spoločnosť Reckitt Benckiser si vyhradzuje právo revidovať tieto všeobecné podmienky a/alebo kedykoľvek zrušiť prístup na lokality bez predchádzajúceho upozornenia. Pravidelne sa informujte o aktuálnom znení právneho upozornenia a ďalších dodatočných všeobecných podmienkach uvedených na príslušných lokalitách, pretože sú pre vás záväzné.

Lokalitu môžete prehliadať za účelom osobnej zábavy a získavania informácií. Materiály uvedené na lokalite môžete stiahnuť do jedného počítača a vytlačiť len za účelom vlastného nekomerčného, vzdelávacieho, súkromného alebo domáceho použitia. Obsah tejto lokality však nemôžete distribuovať, upravovať, prenášať ani revidovať bez písomného súhlasu spoločnosti Reckitt Benckiser. Nemôžete odkazovať na lokalitu z lokality tretích strán bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak nie je uvedené inak, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na všetok materiál uvedený na tejto lokalite (vrátane, bez obmedzení, fotografií a grafických obrázkov), sú vo vlastníctve spoločnosti Reckitt Benckiser alebo jej udeľovateľov licencie. Používanie ani prístup na túto lokalitu neprevádza na tretiu stranu nároky ani práva duševného vlastníctva; naopak, všetky práva, nároky a záujmy vzťahujúce sa ku všetkým aspektom tejto lokality zostávajú výhradným majetkom spoločnosti Reckitt Benckiser alebo jej udeľovateľov licencie. Lokality spoločnosti Reckitt Benckiser sú chránené autorskými právami a ďalšími platnými zákonmi. Ak porušíte niektorú z podmienok v tomto právnom upozornení alebo akejkoľvek lokalite, vaše povolenie používať lokality sa automaticky zruší. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.
Ak si prajete formálne komunikovať so spoločnosťou Reckitt Benckiser ohľadom právnych záležitostí, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Reckitt Benckiser. Naša firemná lokalita na adrese lokálnych pobočiek obsahuje zoznam našich miestnych zástupcov.

Materiály na lokalite sa poskytujú „také, ako sú“, bez akýchkoľvek podmienok, záruk, vyhlásení či iných podmienok akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Reckitt Benckiser neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia ohľadom presnosti alebo úplnosti obsahu tejto lokality alebo akejkoľvek lokality (lokalít), ktoré odkazujú na túto lokalitu. Spoločnosť Reckitt Benckiser môže vykonávať zmeny v obsahu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály na týchto lokalitách môžu byť zastarané a spoločnosť Reckitt Benckiser sa nezaväzuje k aktualizácii takýchto materiálov. V súlade s tým, a to v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť Reckitt Benckiser poskytuje lokalitu na základe toho, že spoločnosť Reckitt Benckiser vylučuje všetky vyhlásenia, záruky, podmienky a ďalšie podmienky, ktoré, nebyť tohto právneho upozornenia, by sa mohli vzťahovať na túto lokalitu.

Lokality, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytli informácie o našich zdravotníckych produktoch alebo licencovaných liekoch, nie sú určené na poskytovanie lekárskej pomoci ani pokynov na použitie, ale slúžia iba ako všeobecné informácie, na ktoré by sa nemala spoliehať žiadna osoba v rámci žiadneho konkrétneho účelu. O liečbe individuálnych stavov a potrieb sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Spoločnosť Reckitt Benckiser (vrátane všetkých jej pobočiek a všetkých vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov alebo zástupcov spoločnosti Reckitt Benckiser a jej pobočiek) nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo represívne odškodnenie vyplývajúce z/zo: (A) schopnosti (alebo neschopnosti) získať prístup na túto lokalitu, (b) použitia (alebo neschopnosti použiť) akéhokoľvek obsahu tejto lokality, alebo (c) obsahu akejkoľvek lokality (lokalít) odkazujúcej na túto lokalitu. Spoločnosť Reckitt Benckiser ďalej nezaručuje, že táto lokalita alebo server, na ktorom sa nachádza, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov; vy (a nie spoločnosť Reckitt Benckiser) nesiete všetky náklady súvisiace s potrebnou údržbou, opravou alebo nápravou a akékoľvek náhrada v akomkoľvek súvisiacom konaní sa musí obmedziť na peňažnú škodu a nesmie obsahovať žiadny príkaz alebo nariadenie pre akúkoľvek stranu, okrem nariadenia pre uhradenie peňažnej čiastky.

Uverejňovaním alebo prenášaním na túto lokalitu prostredníctvom internetu ručíte spoločnosti Reckitt Benckiser za to, že príslušný materiál nie je a nebude dôverný ani chránený zákonom. Prenášaním alebo uverejňovaním akejkoľvek komunikácie alebo materiálu na tejto lokalite súhlasíte, že spoločnosť Reckitt Benckiser a všetky jej pobočky môžu používať vašu komunikáciu a/alebo materiál na akýkoľvek účel, vrátane reprodukcie, prenosu, publikácie, vysielania a umiestnenia.

Spoločnosť Reckitt Benckiser nie je povinná reagovať na správy uverejnené na tejto lokalite a tiež nemusí poskytnúť žiadnu náhradu za takúto komunikáciu a/ani materiál. Upozorňujeme, že platné vnútroštátne právne predpisy určujú druh materiálu, ktorý sa môže zverejniť na internetových lokalitách; a nesmiete porušovať žiadne z týchto právnych predpisov, vrátane tých, ktoré zakazujú výhražné, ohováračské, urážlivé, obscénne, pornografické, neslušné alebo profánne materiály, ani uverejňovať žiadne materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo povzbudzovať konanie, ktoré by bolo považované za trestný čin alebo bolo v rozpore s akýmikoľvek inými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Reckitt Benckiser nie je schopná a nenesie žiadnu zodpovednosť za kontrolu komunikácie ani materiálov uverejnených na týchto lokalitách. Spoločnosť Reckitt Benckiser si však vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, odstrániť akúkoľvek komunikáciu alebo materiály, ktoré z akéhokoľvek dôvodu považuje za neprijateľné.

Spoločnosť Reckitt Benckiser povoľuje používať názvy, logá a ochranné známky objavujúce sa na tejto lokalite iba na tých územiach, v ktorých ona sama alebo jej pobočky majú oprávnenie tak urobiť, či už na základe nastávajúcich alebo registrovaných ochranných známok, licencií alebo iných oprávnení. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Reckitt Benckiser nemá v úmysle používať akýkoľvek názov, logo ani ochrannú známku na území, kde na to nemá oprávnenie, a nebude dodávať ani ponúkať produkty a/ani služby nesúce taký názov, logo alebo ochrannú známku na takýchto územiach. Použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok či iného obsahu na tejto lokalite, s výnimkou prípadov uvedených v týchto všeobecných podmienkach alebo v obsahu lokality, je prísne zakázané.

Vaše používanie tejto lokality sa vo všetkých ohľadoch riadi právnymi predpismi Anglicka a Walesu, bez ohľadu na voľbu zákonných ustanovení. Akýkoľvek dôvod na žalobu alebo právny nárok vyplývajúci z používania tejto lokality sa musí začať do 12 mesiacov od vzniku dôvodu danej žaloby.

 

RB UK Commercial Limited

So sídlom v 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH

Registrovaná v Anglicku a Walese, č. 8784077